Renzo Arbore (foto Giacomo Velini)
Renzo Arbore (foto Giacomo Velini)

Renzo Arbore (foto Giacomo Velini)
Renzo Arbore (foto Giacomo Velini)

Concerto Cremonini (foto Agabitini)
Concerto Cremonini (foto Agabitini)

Palasport Evangelisti 18/11/2014

Renzo Arbore (foto Giacomo Velini)
Renzo Arbore (foto Giacomo Velini)

1/45